Palupera piirkonna karjäärid

Ajajoon alates 2012

Piirkonnas on 4 erinevat karjääri

 • Sapi kinnistu/Miti mäeeraldis (14,7 ha) + teenindusmaa (17.1ha)
 • Kasemäe (8,54ha)
 • Palupera III (2,65ha)
 • Palupera (21,0ha)
 • Kaevandusload

 • SAPI/Miti mäeeraldis-
  uuringuluba VALM-022, L.MK/323025 (luba kehtib 01.03.2013 - 01.03.2028) Loa omanik – Kiirkandur AS
 • Kasemäe- VALM-012 (luba kehtib 17.11.2004 - 18.10.2020) Loa omanik-- Kiirkandur AS
 • Palupera kruusakarjäär VALM 005 (II) (luba kehtib 23.01.2019-22.01.2034) Loa omanik: AS TREV-2 grupp
 • Palupera karjäär III- LMK /317767 (Luba kehtib 15.10.2009-15.10.2020) Loa omanik: AS TREV-2 Grupp

 • Kui soovid pilti suuremalt näha, siis vajuta pildile
  • 2012

  • Keskkonnamõjude hinnang (KMH)

   „Miti (Palupera) kruusamaardla Miti kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine“ Hinnang hõlmab Sapi kinnistut (Miti mäeeraldis). KMH toob välja, et Sapi kinnistult 2 võimalikku väljaveoteed- variant 1- läbi Miti karjääri (soovitatav, sest seal pole elanikke, olemasoleva kaevandustee- see ka KMH lk 40 välja toodud), variant 2 – see mida nüüd on hakatud kasutama

   Vaata dokumenti
  • Kokkuvõtlikult KMH-st

   Kasutada tuleb leevendusmeetmeid:
   -  mäeeraldisel kaevandatakse etapiviisiliselt, mitte kogu alal korraga
   -  kaevandatud ala korrastatakse etappide kaupa vastavalt korrastamisprojektile
   -  kuival ajal veoteede tolmuvaba hoidmine
   -  kaasaegse karjääritehnika, sh purustus-sorteerimissõlme kasutamine
   -  töö aja piiramine ajavahemikuga 7:00–23:00
   -  kaevandamine põhjaveetasemest kõrgemal, st mitte alla 91 m absoluutse kõrguse
   -  veoteede kasutamisvõimaluste väljaselgitamine vastava detailplaneeringu alusel)

   Järelevalvet nende leevendusmeetmete kasutamise kohta teeb Keskkonnaamet

  • 29.10.2012

   Palupera vallavalitsuse (Terje Korss)-Kiirkandur AS (Tiit Ploom) kokkulepe

   See kokkulepe sätestab tingimused kaevandusloaga nõustumiseks ning oli eelduseks sellele et Keskkonnaamet selle kaevandusloa 2013 üldse väljastaks.

   Vaata dokumenti
  • 2013

  • 01.03.2013

   Luba Sapi kinnistul kaevandamiseks

   „Miti (Mitiküla, Palupera) kruusamaardla Miti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandusluba“ väljastatud Keskkonnameti poolt (L.MK/323025) – selles dokumendist leiad ka pikema selgituse kuidas käis menetlus kui inimesed olid vastu ning kuidas luba lõpuks väljastati

   Loas on sätestatud täiendavad tingimused:
   9.1 Karjääri tööaeg kavandada tööpäevadel ajavahemikku 7:00 kuni 20:00. Mürarikkaid tegevusi (purustus¬sorteerimissõlme käitamine) teha vaid 8:00 – 17:00.
   9.2 Müra vähendamiseks rajada teenindusmaa piirile katendivallid. Vältida üheaegset purustus-sorteerimissõlme tööd Miti ja Kasemäe karjääris.
   9.3 Kaevandada vaid 91 m absoluutse kõrguseni ja etapiviisiliselt, mitte kogu ala korraga.
   9.4 Tolmu tekke ja leviku tõkestamiseks kasta kuival ajal karjääri veoteid ja territooriumi ning piirata liikumiskiirust.
   9.5 Lahendada enne kaevandamisetöödega (st juba enne ettevalmistustööde staadiumit) alustamist Kasemäe talu joogivee probleem (süvendada olemasolev salvkaev, rajada uus salvkaev või puurkaev). Nõue kehtib kogu kaevandamise loa kestel ka järgnevatel aastatel probleemide jätkumisel Kasemäe talu joogivee osas.
   9.6 Vähemalt üks kord aastas viia läbi salvkaevude veetaseme seire vastava kinnistu omaniku või valdaja nõusolekul alljärgnevatel kinnistutel: VanaKasemäe (58201:002:2012), Rabasoo (58201:002:1630) Leede (58201:002:2380), Eedeni (58201:002:2121), Savimäe (58201:002:0670) ning edastada tulemused igal aastal Palupera vallavalitsusele ja Keskkonnaametile.
   9.7 Enne kaevandamisetöödega (st juba enne ettevalmistustööde staadiumit) alustamist sõlmida keskkonnamõju hindamise aruandes (aruanne: “Miti (Palupera) kruusamaardla Miti kruusakarjääri mäeeraldisel kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine” koostaja OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2012) toodud väljaveotee variant nr 1 osas kirjalikud kokkulepped Sapi, Miti, Kasemäe ja Palupera karjääri kinnistute omanikega. Allkirjastatud kokkulepped esitada Palupera vallavalitsusele.
   9.8 Perioodiliselt jälgida masinate tehnilist seisundit ning planeerida karjääri projektis avariide likvideerimise viisid. Masinate remont ja hooldus peab toimuma selleks ettenähtud teenindusplatsil.
   9.9 Kaevandamisega rikutud maa tuleb korrastada korrastamisprojekti alusel. Korrastamisprojekt koostatakse lähtudes Keskkonnaameti poolt esitatud korrastamistingimustest. Korrastamisega tuleb alustada kas vähemalt kaks aastat enne kaevandamise loa kehtivuse lõppu või kui jääkvaru suuruseks on jäänud 88 tuh m3.
   9.10 Katastriüksuse 58201:002:0350 karjäärialuse maa sihtotstarbe liigiks peab olema määratud mäetööstusmaa. Sihtotstarbe muutmise korraldab loa omanik.

   Vaata dokumenti
  • 2018

  • 25.10.2018

   Palupera karjääri dokument

   Miti kruusamaardla Palupera kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloe VALM 005 (II) muutmise taotlus KMH algatamata jätmine- dok räägib Palupera karjäärist (kat 58201:002:0080)

   Dokument Palupera_KMHeelhinnang_ettevottele.pdf
  • 2019

  • 23.01.2019

   Palupera karjääri laiendamine

   Palupera kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine (VALM 005 (II) )– taotlusega soovitakse Palupera kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa nr VALM 005(II) laiendamise (sügavuti)

   Palupera kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise dokument
   Maavara kaevandamise luba
  • 04.09.2019

   Maa-ameti korraldus Miti (Mitiküla, Palupera) kruusamaardla registrikande muutmiseks– - seotud sellega et selgus Kasemäe II plokis on kaevandatavat materjali teises mahus kui 2004 arvati.

   Vaata dokumenti
  • 2020

  • 26.02.2020

   Otepää Vallavalitsuse kiri Keskkonnaametile

   Otepää valla seiskoha saamine Sapi kinnistu raadamise kohta, lubab raadamise kaevanduseks ettevalmistuseks ja üldplaneeringut muutvat DP-d ei algatata.

   Vaata dokumenti
  • 24.03.2020

   Kasemäe karjäär

   Miti kruusamaardla Kasemäe kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa VALM – 012 muutmise taotluse KMH algatamata jätmine- see dok räägib Kasemäe karjäärist ning on seotud 04.09.2019 Maa-Ameti kirjaga, kus selgitatakse, et Kasemäel on need jääkvarud muutunud. Lisaks soovitakse Kasemäe luba pikendada 15 aastat, sest olemasolev luba pole piisav varude kaevandamiseks ja ala korrastamiseks.
   Dokument Kasemäe_KMH_eelhinnang_ettevõttele.pdf

  • 22.04.2020 Kell 22:25!!!

   Kasemäe karjäär

   Helisalvestis mürast, mis kostub Palupera külasse.

  • 13.06.2020

   Sapi kinnistu ehk MITI karjäär (Palupera külast 600-700m)